Zmeny v zákonochPoslaním tejto stránky nie je zachytiť všetky zmeny zákonov. Na taký účel slúžia domovské stránky príslušných inštitúcií. Radi by sme však upozornili na niektoré míľniky, ktoré ovplyvňujú každodennú prácu našich klientov.


Zákon o DPH

01.01.2010

Do platnosti vstúpila novela zákona o DPH, ktorá nadväzuje na DPH Smernicu EC. Prináša nové pravidlá najmä v súvislosti s poskytovaním služieb a zavádza nové povinnosti registrácie a vykazovania aj pre osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH.
Novelizácie účinné k 1. 1. 2011

Zákon o dani z príjmov
Daň z príjmov právnických osôb
Do platnosti vstupuje nová definícia nehmotného majetku, vzťahujúca sa na majetok zaradený do užívania po 31.12.2010 (§ 22 ods. 7). Definícia je rozšírená a zjednotená so Zákonom o účtovníctve.

Zmena uplatňovania dane vyberanej zrážkou - §43 ods. 6 a 7
Okrem určených výnimiek sa bude pre tento typ dane uplatňovať nasledovné:
„Daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane.“

Daňové výdavky - § 19 ods. 3 písm. l)
Novela umožňuje zamestnávateľovi uplatniť v daňových výdavkoch príspevky aj na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov platené do zahraničia, za predpokladu, že zostanú zachované princípy a pravidlá tohto sporenia, tak ako sú zadefinované v zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Novovzniknutí daňovníci (právnické osoby) od 1. 1. 2011 už nemajú povinnosť nahlasovať správcovi dane predpokladanú daň na účely výpočtu preddavkov na daň z príjmov.
Platenie preddavkov na daň - § 42 ods. 5: „Ak daňovník existoval v predchádzajúcom zdaňovacom období menej ako tri mesiace, platí preddavky na daň na základe predpokladanej dane uvedenej v daňovom priznaní.“

Zákon o sociálnom poistení
Podľa novely sa maximálny vymeriavací základ už nebude meniť k 1. júlu, ale k 1. januáru.

Zákon o zdravotnom poistení
Sú zavedené nové kategórie príjmov podliehajúcich poisteniu ako príjem z prenájmu, ostatné príjmy, dividendy.
Zavádzajú sa nové pravidlá pre platenie preddavkov na poistné.
Pri SZČO sa vychádza zo základu dane dosiahnutého v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov.


kontakt

Ing. Marian Pavla
+421 949 188 246
mpuctovnictvo@gmail.com
© MP účtovníctvo 2010, Webmaster: www.shay.sk